Algemene Voorwaarden LFO Solutions

 

Artikel 1: Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever en LFO-solutions tot stand te komen overeenkomst.

 

De werkzaamheden worden niet uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van BW 7:400 en verder.

 

De overeenkomst wordt gesloten door beide partijen in de uitoefening van beroep of bedrijf. De mogelijkheid bestaat evenwel dat er een overeenkomst tot stand komt tussen LFO-Solutions en een individuele natuurlijke persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

 

Een offerte van LFO-solutions is vrijblijvend voor de opdrachtgever en blijft drie maanden geldig.

 

De overeenkomst tussen opdrachtgever en LFO-solutions komt tot stand op het moment dat de offerte van LFO-solutions schriftelijk wordt aanvaard, dan wel dat de werkzaamheden van LFO-solutions aanvangen in opdracht van cliënt.

 

Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs of voor dat deel opgegeven prijs.

 

Indien opdrachtgever de opdracht aan LFO-solutions heeft verleend om deze door LFO-solutions te laten uitvoeren, is LFO-solutions gerechtigd een andere persoon de opdracht te laten uitvoeren. Artikel 7:404 BW is niet van toepassing bij LFO-Solutions. 

 

 

 

 

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard of inhoud van de opdracht van opdrachtgever voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.

 

Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Waar gesproken wordt over schriftelijke communicatie kan dat ook via e-mail plaats vinden.

 

Artikel 2: De uitvoering van de werkzaamheden

 

A. Algemeen

 

In de offerte is de omschrijving opgenomen van de door LFO-solutions uit te voeren werkzaamheden.

 

LFO-solutions zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren zoals vastgelegd in de met opdrachtgever overeengekomen afspraken. Opdrachtgever is gerechtigd om instructies te geven over de werkzaamheden, maar dit laat onverlet dat LFO-solutions vrij is om de werkzaamheden naar eigen technisch inzicht uit te voeren wanneer de instructies van de opdrachtgever daartegen indruisen en de kwaliteit van het op te leveren werk nadelig kunnen beïnvloeden. 

 

Indien de naderhand door de opdrachtgever verstrekte instructies leiden tot aanzienlijk meerwerk, zullen partijen in overleg treden omtrent een dienovereenkomstige aanpassing van de eerder afgesproken prijs.

 

 

LFO-solutions is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de opdracht derden in te schakelen. Zie Artikel 1: A7.

 

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan LFO-solutions de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten

 

 

 

tot opdrachtgever de werkzaamheden van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.

 

Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen/deadlines indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan niet wegens termijnoverschrijding door opdrachtgever worden ontbonden, tenzij dit nadrukkelijk vooraf tussen LFO-solutions en de cliënt is overeengekomen. LFO-solutions is -in beginsel- niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.

 

LFO-solutions behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten die zij gebruikt (heeft) dan wel ontwikkelt of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht, tenzij er nadrukkelijk vooraf overeengekomen is dat de cliënt de intellectuele eigendom verwerft van de ontworpen website.

 

Indien LFO-solutions op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan LFO-solutions vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van LFO-solutions. Dit geldt in ieder geval bij overschrijding van het overeengekomen aantal uren met meer dan 10% en/of van het geoffreerde bedrag met meer dan 10%.

 

Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in het vorige lid het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed.

 

LFO-solutions is gerechtigd bepaalde onderdelen van de website (tijdelijk) buiten werking te stellen bij installatie of in geval van onderhoud. LFO-solutions zal zich inspannen dit zo kort mogelijk te houden en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade van opdrachtgever.

 

LFO-solutions spant zich in om de website toegankelijk en beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk gehouden worden als de website op enig moment niet beschikbaar is tenzij opdrachtgever aantoont dat dit te wijten is aan LFO-solutions.

 

 

 

 

B. Ontwerpen en bouwen van een website

 

Opdrachtgever staat ervoor in dat hij beschikt over alle noodzakelijke licenties van aangeleverde materialen (intellectueel eigendom) bestemd voor de ontwikkeling van de website.

 

LFO-solutions heeft het recht om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart LFO-solutions van aanspraken van derden ter zake.

 

LFO-solutions zal gebruikmaken van software, componenten en templates van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van een website. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde website bij de opdrachtgever. LFO-solutions zal opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

 

 

Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen zal de broncode van een ontwikkelde website aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

 

Opdrachtgever vrijwaart LFO-solutions voor aanspraken van derden dat geleverde website inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij opdrachtgever kan aantonen dat LFO-solutions kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij de betreffende website en LFO-solutions daarvoor niet gewaarschuwd heeft. LFO-solutions heeft geen onderzoeksplicht op dit gebied voor door opdrachtgever aan LFO-solutions verstrekte bronmaterialen.

 

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht en oplevering van de website, schriftelijk aan LFO-solutions te worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

 

 

 

 

LFO-solutions zal de website opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen tien werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien opdrachtgever nadien nog wijzigingen of toevoegingen wenst kan dit als meerwerk dat tegen uurtarief in rekening wordt gebracht of sluiten partijen daarover een aparte overeenkomst.

 

C. Onderhoud aan een website

 

Om de veiligheid van de website zo veel mogelijk te waarborgen dienen alle updates aan software en plug-ins te worden uitgevoerd zo spoedig mogelijk na een release.

 

Op verzoek van LFO-solutions zal opdrachtgever alle benodigde toegang verlenen tot betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken.

 

LFO-solutions biedt opdrachtgever de mogelijkheid onderhoud bedoeld onder punt 1 aan de website te regelen in een onderhoudsabonnement.

 

Het onderhouden van de software van de website wordt dan uitgevoerd door LFO-solutions. Dit omvat onder meer het updaten van WordPress, geïnstalleerde plug-ins en themes. Ook worden wijzigingen in de software aangebracht als voortschrijdend inzicht over de veiligheid deze noodzakelijk maken. Indien deze wijzigingen het onderhoudsabonnement overstijgen, zal LFO-solutions dit na overleg met opdrachtgever uitvoeren als meerwerk.

 

LFO-solutions is bij onderhoud tevens afhankelijk van leverancier(s) en derden. LFO-solutions is gerechtigd bepaalde updates of plug-ins niet te installeren als naar het oordeel van LFO-solutions dit een correcte werking van de software niet ten goede komt.

 

 

Het onderhoudsabonnement kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het

 

 

 

einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

 

Mocht de opdrachtgever met LFO-solutions overeenkomen dat opdrachtgever de software zelf onderhoudt, dan is opdrachtgever ervoor verantwoordelijk om de software en geïnstalleerde plug-ins te updaten zodra er een nieuwe versie verschijnt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle mogelijke gevolgen van het zelf updaten. Eventuele problemen voortkomend uit dit updaten zal LFO-solutions trachten op te lossen tegen geldend uurtarief. 

 

Als voor het gebruik van de software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal LFO-solutions deze licenties aanschaffen en direct doorleveren aan opdrachtgever. Opdrachtgever zal zorg dragen dat de bepalingen uit deze licentie stipt worden na geleverd. Opdrachtgever vrijwaart LFO-solutions voor aanspraken van derden betreffende de naleving van deze bepalingen uit deze licentie. Indien sprake is van jaarlijkse verplichte verlenging van licenties zal LFO-solutions deze aan de Opdrachtgever doorberekenen.

 

LFO-solutions zal zich inspannen om door opdrachtgever gewenste veranderingen na de oplevering toe te voegen aan de website. Indien naar het oordeel van LFO-solutions een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal LFO-solutions dit schriftelijk melden aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever desondanks staat op de verandering, zal LFO-solutions deze doorvoeren, op eigen risico van opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor LFO-solutions. Deze veranderingen of reparaties aan de website worden uitgevoerd door LFO-solutions tegen geldend uurtarief.

 

Indien opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de website wenst door te voeren, of dit door een derde wil laten uitvoeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan LFO-solutions heeft gemeld en LFO-solutions deze schriftelijk heeft goedgekeurd. LFO-solutions kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.

 

Indien LFO-solutions en opdrachtgever zijn overeengekomen dat LFO-solutions ook het inhoudelijke onderhoud aan de website uitvoert, zal LFO-solutions zich inspannen deze handelingen zorgvuldig uit te voeren. LFO-solutions kan echter nooit verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gemaakte fouten en daaruit voortvloeiende schade, tenzij er sprake zou zijn van schuld in de zin van verwijtbaarheid of grove nalatigheid zijdens LFO. LFO-solutions zal zich inspannen om de kennis omtrent de software op peil te houden. Indien van toepassing zal LFO-solutions advies uitbrengen aan opdrachtgever.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Webhosting

 

De hosting die LFO-solutions biedt bestaat onder meer uit het ter beschikking stellen van een bepaalde hoeveelheid schijfruimte, ondersteuning bij het aanvragen en verlenen van domeinnamen en/of het verstrekken van e-mailadressen.

 

 

Indien de overeengekomen hoeveelheid schijfruimte wordt overschreden is LFO-solutions gerechtigd opdrachtgever daarvoor te factureren.

 

De hosting van de website van opdrachtgever zal worden verzorgd door LFO-solutions. Indien opdrachtgever een andere hostingprovider verkiest zal LFO-solutions het meerwerk dat voortvloeit uit deze keuze in rekening brengen bij de opdrachtgever.

 

LFO-solutions is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, datacenter, domeinnaamregistrant of anderen waarop LFO-solutions geen invloed kan uitoefenen.

 

Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens derden is. Opdrachtgever vrijwaart LFO-solutions voor aanspraken van derden die verband houden met de domeinnaam, ook als de domeinnaam van opdrachtgever niet door LFO-solutions is geregistreerd.

 

 

 

 

LFO-solutions kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de domeinnaam.

 

Opdrachtgever gedraagt zich zorgvuldig en onthoudt zich van onrechtmatig gedrag op zijn website. Zoals bijvoorbeeld het schenden van intellectueel eigendom, het verspreiden van gegevens welke bij wet verboden zijn of het schenden van privacy van derden of ander gedrag in strijd met openbare orde en goede zeden.

 

LFO-solutions kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor onrechtmatig gedrag van opdrachtgever.

 

LFO-solutions kan opdrachtgever verzoeken informatie te verwijderen indien LFO-solutions (de dreiging van) onrechtmatig gedrag constateert. Opdrachtgever dient op eerste verzoek betreffende informatie geheel te verwijderen. Indien opdrachtgever in gebreke blijft is LFO-solutions gerechtigd de informatie zelf te verwijderen dan wel opdrachtgever de toegang tot diens website te ontzeggen en de overeenkomst te ontbinden.

 

Als LFO-solutions werkzaamheden voor opdrachtgever verricht op bevel van de overheidsinstanties of i.v.m. wettelijke verplichtingen, zullen deze in rekening worden gebracht tegen geldend uurtarief.

 

LFO-solutions kan niet worden betrokken in geschillen tussen opdrachtgever en derden. Opdrachtgever dient LFO-solutions wel van alle relevante informatie te voorzien betreffende dit geschil met derde(n).

 

LFO-solutions heeft een inspanningsverbintenis met betrekking tot storingen aan de server maar garandeert geen foutloze en ongehinderde dienstverlening. Opdrachtgever heeft zelf onderzoeksplicht ter voorkoming van storingen.

 

Opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor de gegevens die worden verwerkt op diens website. LFO-solutions is gevrijwaard van aanspraken door derden met betrekking tot gegevens waaronder persoonsgegevens op de website van de opdrachtgever.

 

 

 

 

Indien opdrachtgever een website en domeinnaam wenst te verhuizen naar een andere provider dient rekening gehouden te worden met exporteren van alle bestanden, databases, e-mailadressen, etc. LFO-solutions zal dan ook niet vanzelfsprekend meewerken aan de verhuizing van website en domeinnaam van opdrachtgever naar een andere provider, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

 

De overeenkomst voor de domeinnaam en hosting kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Indien opdrachtgever tussentijds wenst op te zeggen, zal er overleg met LFO-Solutions moeten plaatsvinden teneinde een billijke schadeloosstelling daarvoor vast te stellen.

 

Artikel 3: Verplichtingen van de opdrachtgever

 

Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdracht, en indien van toepassing benodigd personeel hiervoor beschikbaar houden.

 

Opdrachtgever staat jegens LFO-solutions in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking aan LFO-solutions van alle voor de opdracht benodigde gegevens, keuzes en specificaties in de door LFO-solutions gewenste vorm, ook indien die van derden verkregen moeten worden.

 

Opdrachtgever is voor de in de vorige leden omschreven verplichtingen verantwoordelijk en aansprakelijk. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en honorarium ontstaan door het niet (tijdig en/of behoorlijk) ter beschikking stellen van gegevens en bescheiden en personeel zoals omschreven in artikel 3 leden 1 en 2 zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van LFO-solutions, blijft

 

 

 

opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem genomen beslissingen omtrent de mate waarin hij zich op de door LFO-solutions gegeven adviezen baseert, evenals voor het gebruik en de implementatie daarvan.

 

Uitvoering van de overeenkomst vraagt de volgende medewerking van opdrachtgever:

 

Opdrachtgever geeft gemaakte keuzes en specificaties tijdig door aan LFO-solutions

 

Opdrachtgever keurt de website na oplevering tijdig (binnen de gestelde termijn van tien werkdagen).

 

Indien er voor de bouw of het onderhoud aan de website licenties van derden nodig zijn moet opdrachtgever deze zelf kopen of deze worden door LFO-solutions aangeschaft voor rekening van opdrachtgever. LFO-solutions wordt gevrijwaard van aanspraken van derden bij de installatie en onderhoud van betreffende software.

 

Opdrachtgever onthoudt zich op diens website van illegale activiteiten of zaken in strijd met de openbare orde of goede zeden.

 

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van een dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde website berusten uitsluitend bij LFO-solutions en diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst tussen beide partijen. Opdrachtgever zal de website niet verveelvoudigen of wijzigen of voor een ander doel gebruiken zonder dat dat vooraf schriftelijk overeengekomen is.

 

 

Indien enig recht van intellectueel eigendom op software wordt overgedragen van LFO-

 

 

 

solutions naar opdrachtgever, behoudt LFO-solutions een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om de website en onderdelen daarvan te gebruiken in haar bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen.

 

LFO-solutions behoudt te allen tijde het recht de door de uitvoering van de overeenkomst toegenomen kennis ten behoeve van andere opdrachtgevers te gebruiken, voor zover hierbij geen informatie van opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

 

Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de website te verwijderen of te wijzigen.

 

Niets uit het voorgaande mag worden geïnterpreteerd of toegepast op een wijze die strijd oplevert met een bepaling uit licenties, zoals open-source licenties, of software van derden die onderdeel zijn van de door LFO-solutions ontwikkelde website. Indien deze licenties verplichtingen met zich meebrengen voor de door LFO-solutions ontwikkelde website, gaan deze verplichtingen boven het in dit artikel bepaalde.

 

Artikel 5: Prijs en betaling

 

Prijzen voor websites worden overeengekomen in offerte en zijn derhalve bepaald. Indien echter het project langer duurt dan overeengekomen en dit niet te wijten is aan LFO-solutions kunnen prijzen tussentijds worden aangepast.

 

LFO-solutions factureert 50% van het bedrag van de offerte voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht.

 

LFO-solutions factureert beheer- en andere werkzaamheden op basis van haar uurtarief, (waaronder kosten van door haar ingeschakelde derden) en eventueel daarover verschuldigde belastingen. Deze posten worden per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

 

 

 

LFO-solutions factureert onderhoudsabonnementen, afhankelijk van de gekozen abonnementsvorm, voorafgaande aan de periode waarop het abonnement betrekking heeft. 

 

Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft betaald, is LFO-solutions gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van LFO-solutions, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening.

 

Indien opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan zijn (betalings)verplichtingen is LFO-solutions gerechtigd om onderdelen van de website buiten werking te stellen, de webhosting stil te leggen of het onderhoud uit te stellen.

 

Alle in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die LFO-solutions maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 40.

 

 

Prijsafspraken m.b.t. hosting en onderhoud kunnen tussentijds worden aangepast. LFO-solutions zal opdrachtgever altijd schriftelijk op de hoogte stellen van deze voorgenomen prijsaanpassing. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat heeft hij de mogelijkheid tot het kosteloos ontbinden van het betreffende contract.

 

Bij onvoorziene kosten is LFO-solutions gerechtigd deze kosten door te berekenen en door te belasten ten laste van opdrachtgever.

 

 Artikel 6: Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 

In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever verplicht om alle kosten en schade aan de zijde van LFO-solutions te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval de in verband met de overeenkomst en de (toekomstige) werkzaamheden gemaakte kosten, gedane investeringen en bezettingsverlies.

 

 

 

 

In geval van vooruitbetaling zal bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst geen terugbetaling plaatsvinden van reeds betaalde bedragen.

 

In geval van overmacht, waaronder ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, is LFO-solutions gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. LFO-solutions is daarbij gerechtigd haar werkzaamheden over te dragen aan een door haar aangewezen vervangend professional. LFO-solutions zal hierover melding doen aan opdrachtgever.

 

Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij.

 

De overeenkomst eindigt van rechtswege in geval van overlijden van een der partijen, tenzij anders overeengekomen.

 

Partijen hebben het recht tot ontbinding van de overeenkomst indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting die volgt uit de overeenkomst en deze partij ter zake van die verplichting in verzuim is.

 

LFO-solutions behoudt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aanspraak op betaling van facturen voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. De betalingsverplichting van opdrachtgever van facturen van reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

LFO-solutions is slechts aansprakelijk indien opdrachtgever aantoont dat opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van LFO-solutions.

 

De aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag gelijk aan één maal het aan LFO-solutions verschuldigde bedrag door beide partijen overeengekomen in offerte.

 

 

Voorts geldt dat indien de opdracht is onderverdeeld in delen, de aansprakelijkheid van LFO-solutions beperkt is tot het bedrag dat verschuldigd is voor dat deel waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Indien voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft worden uitgevoerd tegen een uurtarief, is de aansprakelijkheid van LFO-solutions beperkt tot vijf (5) maal het in de offerte vermelde uurtarief.

 

LFO-solutions is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van LFO-solutions voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.

 

De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid ten opzichte van meerdere opdrachtgevers. In dat geval betaalt LFO-solutions aan alle opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van bovenstaand artikel geldende schadevergoeding.

 

Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op LFO-solutions geen enkele verplichting tot schadevergoeding.

 

Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

 

 

 

 

LFO-solutions zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. LFO-solutions is niet aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden tenzij zij onder verantwoordelijkheid van LFO-solutions werken.

 

Opdrachtgever vrijwaart LFO-solutions ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de voor opdrachtgever (nog te) verrichte(n) opdracht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van LFO-solutions. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die LFO-solutions in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

 

Artikel 8: Privacy bepalingen

 

Uw persoonsgegevens worden door LFO-solutions slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.

 

Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. LFO-solutions verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

 

Voor verdere privacy bepalingen verwijst LFO-solutions naar de hiervoor opgestelde privacyverklaring. 

 

Artikel 9: Overige bepalingen

 

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar LFO-solutions zetelt.

 

 

Indien LFO-solutions op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt/en, ontstaat hierdoor geen recht voor opdrachtgever in toekomstige overeenkomsten. In volgende overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.

 

Ingeval van botsing tussen de Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever en die van LFO-Solutions zullen de Algemene Voorwaarden van LFO-Solutions bij voorrang toepasselijk zijn.

 

Opdrachtgever bevestigt de ontvangst van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden en erkent van de inhoud daarvan op de hoogte zijn.